Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Všeobecné obchodní podmínky Industrial Systems s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydává společnost Industrial Systems, s. r. o., se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1565/16 , PSČ 110 00 , IČ: 27200701, zapsaná pod spisovou značkou C 103986 vedená u Městského soudu v Praze , (dále jen "Prodávající"), provozující internetový portál a internetový obchod www. vzduchotechnika-eshop.cz jako prodávající dále uvedených produktů, včetně Dárkového poukazu, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen "Spotřebitel"), fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen "Zákazník" nebo "Kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
 3. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 4. Odesláním závazné objednávky zákazník – kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.vzduchotechnika-eshop.cz  v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.
 5. Prodávající i Kupující souhlasí, že v případě sporu mezi nimi vzniklého ze smluvních vztahů dle těchto Všeobecných smluvních podmínek, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel, a to jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu ze seznamu rozhodců.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Pojmem objednávka se pro tyto Všeobecné obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen "Objednávka").
 2. Učinit objednávku je možné prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.vzduchotechnika-eshop.cz  a také prostředníctvím emailu nebo telefonicky. Ve všech případech učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.
 3. Zákazníci, kteří nejsou registrováni na www.vzduchotechnika-eshop.cz  musejí uvést minimálně tyto údaje:
  • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
  • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
  • IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
  • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa),
  • počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
  • způsob doručení,
  • platební metodu.
 4. Zákazníci, kteří jsou registrováni na www.vzduchotechnika-eshop cz musejí uvést minimálně tyto údaje:
  • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele - právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby,
  • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
  • IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
  • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo),
  • počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
  • způsob doručení,
  • platební metodu.
 5. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
 6. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.
 7. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím emailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Zrušení objednávky

 1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím vyrobením pokud jde o zboží upravené na přání zákazníka. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle +420 777 216 480 nebo e-mailem na adrese info@industrialsystems.cz  Další kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách Prodávajícího http://www.vzduchotechnika-eshop.cz .
 2. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).
 3. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek VII. těchto Všeobecných obchodních podmínek a Reklamační řád).
 4. Zboží, které si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování Prodávajícím může Prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce podle bodu 3.

IV. Dodací podmínky

 1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 1 do 21 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
 2. V případě objednání pouze Dárkového poukazu je tento dodán okamžitě poté, co je uzavřena objednávka. Zákazník si jej sám vytiskne. (Dárkový poukaz lze použít pro úhradu zboží až po připsání jeho úhrady na bankovní účet Prodávajícího.)
 3. Doba doručení expedované zásilky k zákazníkovi je závislá na zvoleném doručovateli, Zákazník může aktuální stav svojí objednávky sledovat na webu.
 4. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 1 a 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží.
 5. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení podle výběru zákazníka Českou poštou, kurýrem DPD, přepravcem GLS, službou PPL, nebo připraveno k osobnímu odběru přímo na pobočce firmy.
 6. Objednaný Dárkový poukaz si vytiskne Zákazník sám na svoje náklady.
 7. K ceně objednávky bude připočteno poštovné pro zásilky s místem dodání v rámci České republiky a mimo Českou republiku ve výši určené v sekci doprava.
 8. K Dárkovému poukazu bude připočten poplatek za dobírku ve výši 30 Kč v případě, že Zákazník zvolí jako formu úhrady dobírku. V ostatních případech není poštovné účtováno.
 9. Zaslání zboží do ostatních zemí bude řešeno individuálně a prodávající si u vyšší objednávky vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží i poštovného předem případně zálohu.
 10. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.
 11. Daňový doklad k Dárkovému poukazu je zaslán Zákazníkovi na jím uvedenou emailovou adresu. V případě úhrady Poukazu dobírkou je daňový doklad v zásilce pro zákazníka.
 12. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.
 13. Okamžikem uzavření objednávky, jejímž obsahem je Dárkový poukaz (při dokončení objednávky si Zákazník vytiskne Dárkový poukaz), přechází na Kupujícího odpovědnost za neoprávněné použití unikátního kódu Poukazu.

V. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena zboží i Dárkového poukazu je uvedena na internetových stránkách www.vzduchotechnika-eshop.cz .
 2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu www.vzduchotechnika-eshop.cz . Kupní cena Dárkového poukazu je pevně stanovena.
 3. Výslednou cenu má Zákazník možnost kontrolovat přímo při vytváření objednávky.
 4. Kupní cena zahrnuje DPH, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů.
 5. Způsob platby jakéhokoli zboží (závisí i na zvolené metodě doručení) – na dobírku, bankovním převodem, PayPal, hotově.
 6. Držitel platného Dárkového poukazu může k úhradě celé nebo části objednávky použít tento poukaz v jeho nominální hodnotě. Je-li hodnota objednávky menší než je hodnota poukazu, nelze zbývající část vyplatit ani použít při dalším nákupu. Je-li suma objednávky vyšší než částka na použitém poukazu, zbývající hodnotu objednávky může Zákazník uhradit kterýmkoli z podporovaných způsobů úhrady. K úhradě jedné objednávky lze použít pouze jeden Dárkový poukaz.
 7. V případě platby dobírkou je kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky. Prodávající je oprávněn požádat Zákazníka o úhradu zálohy na zboží ve výši od 0 do 100 % hodnoty objednávky, zejména pro objednávky s celkovou cenou vyšší než 2000 Kč.
 8. V případě platby bankovním převodem a rovněž při platbě on-line je kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je třeba provést do 5 (pěti) pracovních dnů od podání závazné objednávky.
 9. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.
 10. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím, vrácení zboží bez udání důvodu

1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. Tato lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. článek VII. těchto Všeobecných obchodních podmínek a Reklamační řád) přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno.

2. Zákazník není oprávněn využít 3 měsíční lhůtu pro odstoupení od kupní smlouvy, neboť informace uvedené v bodě VI., 1 jsou poskytnutím informací o možnosti odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 bez udání důvodu, v souladu s ustanovením § 53 odstavec 4 a 6 občanského zákoníku.

3. Akceptace odstoupení od smlouvy Zákazníkem bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů v případě individuálně upraveného zboží (především zboží s vlastním návrhem na zakázku), není zákonnou povinností Prodávajícího. Prodávající řeší tyto případy individuálně a vyhrazuje si právo o způsobu řešení s konečnou platností rozhodnout.

4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. Při splnění uvedených podmínek se Prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis.

6. Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení, Zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi je vrácena částka odpovídající ceně vráceného zboží.

7. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel na základě ustanovení § 53 odstavec 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smluv:

o na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

o na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

o na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (především tedy produkty vytvořené zákazníkem v tvořiči)

o na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

o na dodávku novin, periodik a časopisů,

o spočívajících ve hře nebo v loterii.

 

 

VII. Záruka, reklamace (práva z odpovědnosti za vady)

 1. Záruční doba a podmínky reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 2. Práva a povinnosti stran (postup) při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upraveny Reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.

VIII. Pravidla a podmínky provozu a přístupu na www.vzduchotechnika-eshop.cz 

Pravidla a podmínky, která musí být Zákazníkem při tvorbě návrhů potisků na webových stránkách Prodávajícího dodržována a pravidla chování těchto stránkách, jsou upraveny Pravidly a podmínkami provozu a přístupu, která jsou nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající prohlašuje, že je zapsán v Registru zpracování osobních údajů, který vede Úřad na ochranu osobních údajů pod č. 00032598.
 2. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
 3. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři sdělovat České poště, kurýrní službě DPD, GLS, PPL za účelem kontaktování Kupujícího doručovatelem, a to při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
 4. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu info@industrialsystems.cz  nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 777 216 480. Stejným způsobem může své údaje i měnit nebo kontrolovat.

X. Práva Prodávajícího spojená s registrací a objednávkou, obchodní sdělení

 1. Kupující dává svou registrací na www.vzduchotechnika-eshop.cz  a/nebo učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci společnosti Industrial Systems s. r. o., pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.
 2. Na základě při registraci a/nebo při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.
 3. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@industrialsystems.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 777 216 480.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.vzduchotechnika-eshop.cz . Novější Všeobecné obchodní podmínky ruší Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Všeobecných obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Všeobecné obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.
 2. Společnost Industrial Systems  s. r. o. obchoduje pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a strana Industrial Systems  s. r. o.  s ní musí výslovně souhlasit.

(Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 1.1.2012.)

 
Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád vydává společnost Industrial Systems, s. r. o., se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1565/16 , PSČ 110 00, IČ: 272 00 701, zapsaná pod spisovou značkou C 103986 vedená u Městského soudu v Praze (viz. výpis z Obchodního rejstříku), (dále jen "Prodávající"), provozující internetový portál a internetový obchod http://www.vzduchotechnika-eshop.cz , pro stanovení předpokladů, podmínek, náležitostí a postupu Zákazníka a Prodávajícího v případě, že vznikne na straně Zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.
 2. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu ustanovení § 616 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 3. Reklamace zboží zakoupeného kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění. Prodávající je v takovém případě oprávněn přiměřeně použít tento reklamační řád i na kupujícího, který není spotřebitelem.

II. Rozpor s kupní smlouvou

 1. Prodávající odpovídá Zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí Zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že se jedná o zboží, které si zákazník objednal, a že toto zboží je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou jedná se o rozpor s kupní smlouvou.
 2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud Zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O rozpor s kupní smlouvou který by odporoval povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží jeho používáním.
 3. V případě, že zboží při převzetí Zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku Zákazníka opravou zboží, nebo výměnou zboží (po dohodě se Zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu.

III. Záruční podmínky

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 2. Vadou se rozumí změna (vlastností) zboží, jejíž příčinou je zejména použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie.
 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastností) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 4. Uplatní-li Zákazník reklamaci (právo z odpovědnosti za vady) prodaného zboží řádným způsobem v souladu s bodem IV., je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně po obdržení vráceného zboží (nebo obdržení fotodokumentace) ve složitějších případech ve lhůtě do 3 pracovních dnů po obdržení zboží. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.
 5. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
 6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech se Zákazníkem dohodnout lhůtu delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má spotřebitel stejná práva jako u neodstranitelné vady.

IV. Postup uplatnění reklamace

 1. Zákazník může uplatnit reklamaci:
  • Emailem na adrese info@industrialsystems.cz 
  • Telefonicky na čísle +420 777 216 480
  • Písemně na adrese sídla Prodávajícího: Industrial Systems s.r.o., Senovážné náměstí 1565/16, Praha 1
 2. Součástí uplatňované reklamace je fotodokumentace vady zboží (odeslaná prostřednictvím  emailu jako příloha) Zákazníkem. Alternativou je, že Zákazník zašle poštou, případně osobně dopraví reklamované zboží na adresu pobočky společnosti Prodávajícího Industrial Systems s.r.o., Braunerova 28, Praha 8, 180 00.
 3. Nákup reklamovaného zboží prokazuje Zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí Prodávající reklamační řízení, jen pokud Zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil u Společnosti Industrial Systems s.r.o.
 4. Pracovník pověřený vyřizováním reklamací odešle Zákazníkovi emailem reklamační protokol pro upřesnění vyřízení reklamace, zejména jej informuje o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o předpokládané době jejího trvání.
 5. Jakmile Zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak.
 6. Není-li uplatňovaná vada společností Industrial Systems , s.r.o. uznána jako oprávněná, odpovědný pracovník Prodávajícího je povinen v zákonné lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace Zákazníka informovat o důvodech zamítnutí reklamace.
 7. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 8. Kupující se může informovat o stavu reklamace:

V. Záruční doba, lhůta pro uplatnění reklamace

 1. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží Zákazníkem.
 2. Reklamace (právo z odpovědnosti za vady) musí být uplatněno v záruční době, a to bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila.
 3. Doba od uplatnění reklamace (práva z odpovědnosti za vady) až do doby, kdy Zákazník po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do běhu záruční doby nepočítá.
 4. Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

VI. Vady odstranitelné a neodstranitelné

 1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
 2. V případě výskytu odstranitelné vady má Zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
 3. V případě vady odstranitelné má Zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
  • Reklamace nebyla vyřízena do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě.
  • Zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne nebo jestliže se vyskytne jakákoli čtvrtá vada. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
 4. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 5. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:
  • požadovat výměnu zboží za nové bezvadné
  • nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 6. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti Industrial Systems s.r.o

(Tento Reklamační řád je platný a účinný ke dni: 1.1. 2012)Copyright © 2010 Industrial Systems s.r.o